• Check md5sum cho file trên Debian, Ubuntu, Centos ... (Linux)

  • Các Bài Viết Về Sử Dụng PC Linux (Ubuntu, Debian, Centos , Linux Mint ..)

Khuyến Mại Nâng Cấp VPSSIM Lên Business Hết Tháng 7/2018Các Bài Viết Về Sử Dụng PC Linux (Ubuntu, Debian, Centos , Linux Mint ..)
 #204  by nguyenoanh
 Sat Jun 09, 2018 4:20 pm
Để kiểm tra md5sum cho file trên Debian, Ubuntu , centos , Linux mint ... (Linux) ta dùng lệnh sau:
Code: Select all
md5sum file 
Ví dụ check file vừa tải về
Code: Select all
$ cd /home/nguyenoanh/Downloads
md5sum vpssim.zip
kết quả:
Code: Select all
804412s56b7f00b3456f8dce07dce43e5 vpssim.zip
Get 25 USD Free To USE VPSSIM