• Fix lỗi Existing lock /var/run/yum.pid: another copy is running as pid xxx

Khuyến Mại Nâng Cấp VPSSIM Lên Business Hết Tháng 7/2018 #179  by nguyenoanh
 Thu Jun 07, 2018 3:52 pm
Khi bạn tiến hành cài đặt phần mềm trên centos thì bạn thấy lỗi:
Existing lock /var/run/yum.pid: another copy is running as pid xxxx


cách khắc phục là bạn chờ cho đến khi tiến trình đang chạy kết thúc hoặc bạn có thể tắt tiền trình đang chạy đi bằng lệnh:
rm -rf /var/run/yum.pid
Get 25 USD Free To USE VPSSIM